Algemene voorwaarden Peter Rutgers

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aw: Auteurswet 1912
 2. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotografische werk valt fotografie als videografie onder.
 3. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een afdruk, video, usb stick social media of andere vorm van media drager.
 4. Opdrachtnemer: Peter Rutgers, KvK nummer: 56996071, Peter Rutgers.
 5. Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art.

6:231 BW. 6. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw

 1. Offerte: alle aanbiedingen van Peter Rutgers aan (rechts) personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de Foto- en videograaf en opdrachtgever als klant.
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door Peter Rutgers geleverd zal worden aan de opdrachtgever.
 4. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
 6. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
 7. Dag: alle dagen van de week.
 8. Werkdag: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.

 

Artikel 2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Peter Rutgers en een opdrachtgever. Onder andere op offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Deze opsomming is niet limitatief. Na het eindigen van de overeenkomst/het voltooien van de opdracht zijn de voorwaarden zoals gesteld van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.

2.2 Afspraken, bepalingen en voorwaarden die niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk door Peter Rutgers met de opdrachtgever op schrift is afgesproken. Indien dit niet het geval is, vallen zowel Peter Rutgers als opdrachtgever terug op deze algemene voorwaarden.

2.3 Bij overeenkomsten van Peter Rutgers gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden. Alle andere algemene voorwaarden (van eventuele opdrachtgevers) worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet van toepassing verklaart. Algemene voorwaarden Peter Rutgers

 

Artikel 3. Offertes

3.1 Een offerte is een aanbieding van het doen van een opdracht van Peter Rutgers, dit kan ook het aanbieden van een opdracht zijn.

3.2 Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend.

3.3 Peter Rutgers heeft, tot 72 uur na verzending van offerte, het recht om zijn aanbod bij de opdrachtgever te herroepen.

3.3 De offerte verliest zijn geldigheid 14 dagen na verzending van Peter Rutgers, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen tussen Peter Rutgers en opdrachtgever.

3.4 In de offerte wordt gesproken van een prijs exclusief en inclusief belasting toegevoegde waarde.

 

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Peter Rutgers en opdrachtgever komen tot een overeenkomst na het afspreken van een vergoeding en de omvang van de opdracht.

4.2 Opdrachtgever dient de opdracht nadrukkelijk te aanvaarden doormiddel van het contract te tekenen of het verschuldigde aanbetaling over te maken. Indien de opdrachtgever dit niet doet, maar hier wel naar handelt (bijvoorbeeld door het afspreken van een tijd en plaats om foto’s te maken) wordt dit gezien als aanvaarding van de overeenkomst en zijn de voorwaarden volgens deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 5. Annuleren

5.1 Peter Rutgers behoudt het recht om de overeenkomst te annuleren indien na het sluiten van de overeenkomst zich nieuwe informatie openbaart die de uitvoering voor Peter Rutgers onaanvaardbaar/onuitvoerbaar maken.

5.2 Opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren/ongedaan maken binnen 24 uur na het overeenkomen hiervan. Uitzonderingen hierop zijn afspraken/opdrachten die plaatsvinden binnen 7 dagen na het overeenkomen.

5.3 De kosten voor het annuleren van de overeenkomst en/of de opdracht zijn 30% van de overeengekomen vergoeding tussen Peter Rutgers en opdrachtgever.

 

Artikel 6. Vergoeding

6.1 Indien door Peter Rutgers en opdrachtgever geen vergoeding is overeengekomen, is de vergoeding van toepassing die Peter Rutgers gebruikelijk hanteert, dan wel een redelijke prijs volgens art. 7:752 lid 1 BW.

6.2 De vergoeding zoals tussen Peter Rutgers en opdrachtgever is afgesproken dient uiterlijk 14 dagen voor de opdracht per bank overgeschreven te worden op IBAN: NL45 RABO 0338 8049 19  ter name van Peter Rutgers met het factuurnummer of via IDeal via het portaal of email van met de factuur van Peter Rutgers.

6.3 Contante betaling is niet mogelijk.

6.4 Van art. 6.2 en 6.3 kan uitsluitend worden afgeweken indien Peter Rutgers dit schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen.

 

Artikel 7. Levering

7.1 Indien geen levertijd door Peter Rutgers en opdrachtgever is afgesproken, wordt de levertijd in redelijkheid door Peter Rutgers vastgesteld. Doorgaans is dit 5 werkdagen voor fotografie en 3 weken voor videografie.

7.2 De levering van de fotografische werken geschiedt digitaal, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk door Peter Rutgers is aangegeven dat levering op een andere, niet digitale wijze geschiedt.

7.3 Indien Peter Rutgers en opdrachtgever overeenkomen dat de levering dient te worden vervroegd is de Peter Rutgers gerechtigd om de vergoeding met ten minste 30% van de overeengekomen vergoeding te verhogen.

7.4 Gebruik van enig fotografisch werk van Peter Rutgers voordat door opdrachtgever aan zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan is ten strengste verboden.

7.5 Elke levering van Peter Rutgers naar opdrachtgever kan door Peter Rutgers apart wordt gefactureerd.

7.6 Peter Rutgers is gerechtigd, in overleg met opdrachtgever, om bepaalde opdrachten in fases uit te voeren en pas verder te gaan met een volgende fase indien door de opdrachtgever goedkeuring is verleend over de voorgaande fase.

7.7 Peter Rutgers is gerechtigd om werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 8. Schade

8.1 Alle handelingen die tijdens de opdracht uitgevoerd worden die schade met zich mee kunnen brengen zijn voor eigen risico van de opdrachtgever. Dit is tevens van toepassing op schade aan producten, eigendommen, derden en/of (eigen/huis-)dieren.

8.2 Het risico van verlies, schade of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment van levering zoals genoemd in art. 7.2.

8.3 Alle handelingen die door opdrachtgever worden verricht in het kader van de opdracht worden geheel op eigen risico van de opdrachtgever gedaan. Dit is ook van toepassing op handelingen die door het dier, het kind of derden op aanwijzingen van de opdrachtgever worden gedaan in het kader van de opdracht. Peter Rutgers is onherroepelijk op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. Opdrachtgever staat het te allen tijde vrij om bepaalde handelingen in het kader van de opdracht niet uit te voeren indien er kans op letsel of schade van zichzelf, het dier, kind, derden of eigendommen bestaat.

8.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan apparatuur of eigendommen van Peter Rutgers indien er sprake is van opzet, roekeloosheid of een onrechtmatige daad ten opzichte van de apparatuur dan wel eigendommen van Peter Rutgers.

8.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aangericht door zijn dieren, dan wel zijn kinderen.

8.6 Peter Rutgers is alleen aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade waaronder gevolgschade.

8.7 Indien Peter Rutgers aansprakelijk is voor schade, dan zal dit oplopend maximaal twee maal de factuurwaarde zijn.

 

Artikel 9. Fotografisch werk op zicht

9.1 Fotografisch werk dat door Peter Rutgers zichtbaar wordt gesteld als voorbeeld, mag uitdrukkelijk niet door opdrachtgever worden gebruikt of opgeslagen voor een ander doeleinde dan het kiezen van een foto voor eindbewerking en levering door Peter Rutgers. Alle zichtzendingen dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen door de opdrachtgever te worden vernietigd.

9.2 Indien opdrachtgever handelt in strijd met art. 9.1 zal Peter Rutgers €25,00 in rekening brengen per onrechtmatig gebruikte, opgeslagen foto.

 

Artikel 10. Opdracht

10.1 Een opdracht is een overeenkomst waarbij Peter Rutgers zich jegens de opdrachtgever verplicht om fotografische werken te maken/te leveren.

10.2 De overeenkomst komt tot stand nadat Peter Rutgers de opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft gestuurd, akkoord geeft via chatberichten apps, mail mondeling of akkoord gaat met het plan van aanpak.

10.3 Peter Rutgers is te allen tijde vrij om de opdracht naar eigen creativiteit en inzicht uit te voeren.

10.4 Tenzij anders overeengekomen is Peter Rutgers vrij in het gebruik van modellen en andere middelen en bedrijven om zijn opdracht te voltooien.

 

Artikel 11. Gebruik van fotografische werken online/op internet

11.1 Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat het fotografische werk dat door hem online/op internet gedeeld wordt gedeeld niet schadelijk zal zijn voor de onderneming Peter Rutgers.

11.2 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om Peter Rutgers toegang te verstekken tot de website waarop de fotografische werken zijn afgebeeld.

11.3 Opdrachtgever dient bij het gebruik van de fotografische werken online/op internet te allen tijden rekening te houden met de Auteurswet 1912.

11.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de fotografische werken aan derden te geven zonder overleg met auteur.

 

Artikel 12. Auteursrecht

12.1 Het auteursrecht van alle door Peter Rutgers uitgegeven fotografische werken ligt bij de fotograaf Peter Rutgers gevestigd als bedrijf: Peter Rutgers.

12.2 Peter Rutgers behoudt het recht alle fotografische werken te gebruiken voor eigen activiteiten. Hierbij is onder andere te denken aan promotionele activiteiten, publicaties op website, portfolio, advertenties, drukwerk, demonstratiemateriaal en (sociale) media. Deze lijst is niet limitatief.

12.3 Opdrachtgever wordt expliciet nooit gemachtigd om de beelden te gebruiken voor pornografische of obscene doeleinden.

12.4 Bij redactioneel gebruik dient altijd de naam van Peter Rutgers vermeld te worden, als Peter Rutgers.

12.5 Opdrachtgever is niet gemachtigd om sublicenties te verlenen aan derden.

12.6 Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden of publiceren van fotografische werken in kranten, commercials of winacties.

12.7 Elk gebruik van de door Peter Rutgers geleverde fotografische werken dat niet is overeengekomen wordt gezien als een inbreuk op het auteursrecht van de Peter Rutgers.

12.8 In het geval van inbreuk op het auteursrecht van de Peter Rutgers wordt er een vergoeding in rekening gebracht door Peter Rutgers.

12.9 Schadevergoeding geeft nooit recht op verder onrechtmatig gebruik van fotografische werken.

 

Artikel 13. Overige kosten en bepalingen

13.1 Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens een fotoshoot dan zal er een vergunning door de opdrachtgever geregeld worden of naar prijs plus administratiekosten worden vergoed.

13.2 Indien er geen vergunning of parkeerkaart betaald is voor Peter Rutgers dan zal hij gebruik maken van Park Mobile of betaling door pin en de kosten achteraf in rekening brengen met administratie kosten.

13.3 Bij tussentijdse verplaatsingen is Peter Rutgers niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen of planfouten waardoor hij fotomomenten mist.

 

Artikel 14. Cadeaubonnen

14.1 Peter Rutgers biedt cadeaubonnen aan tegen een vaste waarde. De waarde van de cadeaubon staat op de cadeaubon gedrukt.

14.2 De geldigheidsduur van de cadeaubonnen staat op de bon afgedrukt en is ten minste één jaar.

14.3 In overleg met de opdrachtgever kan de waarde of geldigheidsduur van de cadeaubon worden aangepast indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.

14.4 Peter Rutgers is ten allen tijde bevoegd om de cadeaubonnen niet meer aan te bieden, eerder verkochte cadeaubonnen blijven geldig tot deze gebruikt zijn, of de geldigheidstermijn verlopen is.

14.5 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere waardepapieren.

 

Artikel 15. Voorbehoud wijzigen Algemene Voorwaarden

15.1 Het is Peter Rutgers te allen tijden toegestaan om de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 16. Overmacht

16.1 Peter Rutgers kan niet gehouden worden aan enige verplichting indien hij hierdoor gehinderd wordt door overmacht.

16.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken die in de wet, jurisprudentie en in het algemeen verkeer geldende opvattingen als overmacht (kunnen) worden aangemerkt en waardoor Peter Rutgers wordt belemmert in het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

Artikel 17. Overige bepalingen

17.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tevens wordt door het accepteren van deze algemene voorwaarden vooraf een forumkeuze gemaakt voor een Nederlandse rechter.

17.2 Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de andere bepalingen van toepassing.

17.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter wanneer zij zich beiden voldoende hebben ingespannen om het geschil onderling te beslechten.

17.4 Licenties voor alle foto’s zijn op basis van de “vrij licentie” welke nooit een logo als watermerk zal dragen. Tenzij het om sponsoring gaat welke onder de “standaard licentie” vallen en wel een logo als watermerk dragen.

17.5 Exclusieve licenties kunnen voor- en achteraf afgenomen worden. Bij een afname van een exclusieve licentie zal de auteursrecht voor Peter Rutgers vervallen en overdragen conform licentie aan opdrachtgever.

Adres

Zevenblad 35
7443 LZ Nijverdal

info@peterrutgers.com
0629251220

Algemene voorwaarden

Peter Rutgers

Bank: Rabobank
Rekening: Peter Rutgers
IBAN: NL45 RABO 0338 8049 19

Kamer van Koophandel Enschede
Dossiernummer: 56996071
BTW: NL002187807B34

Bereikbaarheid Telefoon, Whatsapp & mail

Ma 09.00 uur – 17.00 uur
Di 09.00 uur – 17.00 uur
Wo 09.00 uur – 17.00 uur
Do 09.00 uur – 17.00 uur
Vr 09.00 uur – 17.00 uur
Za Niet bereikbaar*
Zo Niet bereikbaar*

*Op de dag van een klus ben ik altijd bereikbaar voor de opdrachtgever.

Peter Rutgers Fotografie

© 2022 Peter Rutgers
contact-section